API Androida niestety nie dostarcza nam w standardzie żadnego mechanizmu umożliwiającego wybór pliku z systemu plików. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak zaimplementować to samemu lub skorzystać z gotowej biblioteki.

Postanowiłem bazować na file chooser’ze zaimplementowanym przez Rogera Keaysa. Jest on dostępny pod poniższym adresem: https://rogerkeays.com/simple-android-file-chooser.

Moja implementacja wygląda w następujący sposób:

class FileChooser(val activity: Activity, val fileListener: FileSelectedListener, val maxFileSize: Double) {
 private lazy val messageMaker = wire(classOf[MessageMaker])
 private val parentDir = ".."
 private val mb = 1024.0 * 1024.0
 private val dialog = new Dialog(activity)
 private val list = new ListView(activity)
 private var currentPath: File = _

 list.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
  override def onItemClick(parent: AdapterView[_], view: View, position: Int, id: Long): Unit = {
   val fileChosen: String = list.getItemAtPosition(position).asInstanceOf[String]
   val chosenFile: File = getChosenFile(fileChosen)
   if (chosenFile.isDirectory) {
    refresh(chosenFile)
   }
   else {
    val sizeInMB: Double = chosenFile.length / mb
    if (sizeInMB > maxFileSize) {
     messageMaker.info("Selected file is too large")
    }
    else {
     if (fileListener != null) {
      fileListener.fileSelected(chosenFile)
     }
     dialog.dismiss()
    }
   }
  }
 })
 dialog.setContentView(list)
 dialog.getWindow.setLayout(MATCH_PARENT, MATCH_PARENT)
 refresh(Environment.getExternalStorageDirectory)

 def showDialog() {
  dialog.show()
 }

 /**
  * Sort, filter and display the files for the given path.
  */
 private def refresh(path: File) {
  this.currentPath = path
  if (path.exists) {
   val dirs: Array[File] = path.listFiles(new FileFilter() {
    def accept(file: File): Boolean = {
     file.isDirectory && file.canRead
    }
   })
   val files: Array[File] = path.listFiles(new FileFilter() {
    def accept(file: File): Boolean = {
     !file.isDirectory && file.canRead
    }
   })
   dirs.sortWith(_.getName > _.getName)
   files.sortWith(_.getName > _.getName)

   // convert to an array
   val i: Int = 0
   var fileList = ArrayBuffer[String]()

   if (path.getParentFile != null) {
    fileList += parentDir
   }
   dirs.foreach(d => fileList += d.getName)
   files.foreach(f => fileList += f.getName)

   // refresh the user interface
   dialog.setTitle(currentPath.getPath)
   list.setAdapter(new ArrayAdapter(activity, android.R.layout.simple_list_item_1, fileList.toArray) {
    override def getView(pos: Int, view: View, parent: ViewGroup): View = {
     val superView = super.getView(pos, view, parent)
     superView.asInstanceOf[TextView].setSingleLine(true)
     superView
    }
   })
  }
 }

 private def getChosenFile(fileChosen: String): File = {
  if (fileChosen == parentDir) {
   currentPath.getParentFile
  }
  else {
   new File(currentPath, fileChosen)
  }
 }
}
trait FileSelectedListener {
 def fileSelected(file: File)
}

Główną zmianą (oczywiście poza napisaniem tego w języku Scala) jest dodanie ograniczenia na maksymalną wielkość pliku. Po wyborze pliku, jeżeli jego rozmiar przekracza ustawiony maksymalny rozmiar to zostaje wyświetlony komunkat z informacją, a plik nie zostaje dodany.